TS Tieteellinen symposiumi ohjelma

06.11.2018 klo 08.30 - 16.00

Tilaisuus maksuton, mutta vaatii ilmoittatumisen.

Paneeli 1 – Mikä taiteessa vaikuttaa terveyteen? Miten vaikutusta voidaan tutkia? Paneelin tarkoituksena on valottaa tärkeää ja visaista kysymystä taiteen vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta. Viime vuosikymmenten aikana keskustelua on käyty taiteen ja taiteellisen toiminnan sekä terveyden ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Tutkimuksissa on kiistatta voitu osoittaa taiteen vaikutuksia havainnon ja hyvinvoinnin kannalta, mutta itse vaikuttavuudesta ja sen tutkimisen mahdollisuuksista ollaan eri alojen kesken usein hyvin erimielisiä. Lääketieteessä vaikuttavuus ja sen arviointi ymmärretään toisin kuin taiteen tai taiteellisen tutkimuksen piirissä. Tarkoituksenamme on löytää keskustelupintoja eri näkökulmien välille. Paneeli 2 – Taide lääkärin työn apuna Taidetta ja taiteellisia menetelmiä on käytetty lääketieteen opetuksessa ja kliinisen työskentelyn apuna. Medical humanities -tutkimusperinteessä on pyritty avustamaan lääkäriksi opiskelevan tai kliinikon ja potilaan välistä suhdetta ja siinä välttämätöntä empatian kykyä eläytymisen menetelmin. Taiteilijat ovat myös auttaneet lääkärin ammatissa toimivia arvioimaan omaa lahjakkuuttaan, rajojaan sekä jaksamistaan. Paneelissa keskustellaan tämän työtavan kokemuksista ja kehittämismahdollisuuksista tulevaisuuden potilas- ja opetustyössä. Paneeli 3 – Yhteisöllisyys Kulttuurin harrastaminen edistää väestön terveyttä ja lisää elinvuosia. Mutta miten se välittyy yksilöihin? Sosiaalisen pääoman, so. ihmisten keskinäisen luottamuksen, yhdessä toimimisen ja läsnäolon vaikutusmekanismi aivoissa on alkanut selvitä. Paneelissa pohditaan, voisiko sosiaalisen läsnäolon kokemukseen (ihmistieteellinen) kuuluva aivoverkoston toiminta (luonnontieteellinen) selittää kulttuurin ja taiteen terveysvaikutuksen. Paneeli 4 – Taide, luonto, terveys Luontokokemus on terveyden kannalta merkityksellinen. Suomessa on tutkittu erityisesti metsän sekä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden välistä suhdetta. Luontokokemus on tutkimusten mukaan moniaistinen tapahtuma. Estetiikka ja etiikka ovat kokemuksen tärkeitä ulottuvuuksia ja suomalaisten tutkijoiden tulokset ovat herättäneet myös kansainvälistä kiinnostusta. Paneelissa etsitään yhteyksiä luontokokemuksen, taiteen ja terveyden kokemisen välille.

Ohjelmasivulle