T8 Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito

07.11.2019 klo 13.15 - 16.15

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee tupakkariippuvuuden taustatekijöitä, osaa tunnistaa tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden, osaa auttaa potilasta riippuvuuden hoidossa ja tuntee eri hoitomuotojen mahdolli-suudet ja esteet tai haitat. Osallistuja tunnistaa mahdollisuudet ja keinot tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn terveydenhuollon kontekstissa, hallitsee nuorten tupakasta vieroituksen ja osaa auttaa raskaana olevaa tupakasta vieroittumisessa. Koulutuksesta osallistuja saa valmiudet käynnistää alueel-laan toimintamallin, jonka tavoitteena on vähentää raskaudenaikaista tupakointia ja vaikuttaa ihmisten asenteisiin raskaudenaikaista tupakointia kohtaan.

Ohjelmasivulle